Algem. Voorwaarden

                                                                             1.
 
Algemene voorwaarden van  vanorsouw.biz
 
Algemene voorwaarden
 
1. Definities
2. Algemene bepalingen
3. Bemiddeling bij abonnementen
4. De Overeenkomst
5. Betaling
6. Garantie
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Aansprakelijkheid
9. Inruilvoorwaarden
 
Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie
10. Levering
 
Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand
11. Algemeen
12. De Overeenkomst
13. Levering
14. Ontbinding
 
Aanvullende voorwaarden reparatie
15. Algemeen
16. Uitvoering van de Dienst
17. Verplichtingen Klant
 
Slotbepalingen
18. Klachten
19. Geschillen en toepasselijk recht
 
Artikel 1 Definities
1.1 vanorsouw.biz, hierna te noemen vob  iedere rechtspersoon die rechtmatig handelt
      onder de naam vob.
1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met vob.
1.3 Bedrijf: een rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met vob.
1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of    
       bedrijf, die een   Overeenkomst sluit met vob.
1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en vob.
1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door vob.
       georganiseerd  systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot
       en met het sluiten van de  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
       meer technieken voor communicatie op afstand.
1.7 Product: iedere zaak of goed dat door vob geleverd wordt of ter reparatie wordt
       aangenomen.
1.8 Dienst: werkzaamheden die vob gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de 
       Klant. Hieronder valt  zeker te verstaan,  reparatiewerkzaamheden, en verleende
       Service.
1.9 Aanbieder: de aanbieder van  abonnementen, indien van toepassing.
 
                                                                              2.
 
 Artikel 2 Algemene bepalingen
 
2.1 In deze voorwaarden wordt onder Klant zowel een Bedrijf als Consument verstaan.
2.2 Indien KP op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan
      daar nimmer enig  recht aan ontleend worden.
2.3 PK voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van
       persoonsgegevens. Alle verkregen  persoonsgegevens worden overeenkomstig het          door PK gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is te vinden
       op de website van PK.
2.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt
       als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden
       verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten
 
Artikel 3 Bemiddeling bij abonnementen.
3.1  Indien de Klant een abonnement afsluit zal PK enkel optreden als bemiddelende partij tussen de Klant en  
       de Aanbieder. Derhalve is PK nimmer partij bij enige Overeenkomst die de Klant sluit met de Aanbieder.
3.2 Op het door de Klant af te sluiten abonnement zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende  
       Aanbieder van toepassing. Eventuele klachten betreffende het contract/abonnement dient de Klant   
       rechtstreeks te melden aan de Aanbieder.
 
Artikel 4  De Overeenkomst.
4.1  Alle door PK gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van zijn geheel vrijblijvend.
4.2  Een Overeenkomst tussen de Klant en PK komt tot stand nadat de Klant een door PK gedane    
       aanbieding of prijsopgave heeft aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 
Artikel 5.  Betaling(en)
5.Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen dient de Klant de door de Klant krachtens de   
       Overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen,  
       zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
5.2  Indien de Klant niet (tijdig) voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens PK, is PK gerechtigd rente
       en incassokosten in rekening te brengen.
5.3  Indien PK een Overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling
       zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. PK zal dan aanspraak maken op de
       wettelijke handelsrente en buitenrechtelijke incassokosten.
5.4  Indien PK een Overeenkomst sluit met een Consument, zal PK bij het uitblijven van (tijdige) betaling de
       Consument in gebreke stellen. Indien de Consument ook daarna in gebreke blijft in de nakoming van de  
       Verbintenis, zal PK aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten.
5.5  De Klant is gehouden om PK zekerheid te verschaffen voor al hetgeen aan PK verschuldigd is uit hoofde
       van de Overeenkomst, zowel ter voldoening van huidige dan wel toekomstige vordering die PK op de
       Klant heeft uit welke  hoofde dan ook.
5.6  De aan PK toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor
       aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend
       of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
5.7 De Klant is nimmer gerechtigd enige vorderingen dan wel gepretendeerde vordering op PK te verrekenen,
      op te schorten of te ontbinden wegens enige, aldan niet gepretendeerde, tekortkomingen aan de kant van  
      PK.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             3.
 
Artikel 6.  Garantie
6.1  Op de door PK geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie.
6.2  De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
       —  de Klant jegens PK in gebreke is; en/of
       —  de Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
           repareren en/of bewerken; en/of
       —  de Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden  
           behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PK en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking;  
           en/of
       —  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld
          of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud
7.1  De door PK geleverde Producten blijven eigendom van KP tot het moment dat de Klant alle verplichtingen
       uit de met KP gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
7.2  In het geval dat KP een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
       Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van KP om  vergoeding van schade, gederfde winst  
       en rente te vorderen.
 
Artikel 8.  Aansprakelijkheid
8.1  Indien KP aansprakelijk wordt vastgesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat   
       krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
8.2  Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
       genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van KP beperkt tot maximaal de factuurwaarde
       van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
       heeft.
8.3  KP is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
       —  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
           vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of
       —  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KP aan de Overeenkomst te  
           laten beantwoorden voor zoveel deze aan KP toegerekend kunnen worden; en/of
       —  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat  
           deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
8.4  KP sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door 
       KP geleverde Producten, Reparatiewerkzaamheden en verleende Service, met uitzondering van situaties  
       waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van KP.
8.5  KP is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst,
        gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die ontstaat als gevolg van een verleende
       Service.
 
Artikel 9.  Inruilvoorwaarden
9.1  Indien de Klant een toestel inruilt bij KP is hetgeen in dit artikel is bepaald van toepassing. Indien op een  
        later moment blijkt dat de Klant niet in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde heeft gehandeld is
       KP gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant.
9.2  KP is nimmer verplicht een door de Klant aangeboden toestel in te nemen.
9.3  De Klant verkrijgt door het inruilen van een toestel enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde
       in de vorm van een tegoedbon.
9.4  De Klant verklaart dat hij de rechtmatige eigenaar is van het toestel en dat het toestel niet is onderworpen  
       aan diefstal of verlies en geen sim-kaart meer bevat.  Eveneens verklaart de Klant dat het toestel niet
       langer gekoppeld is aan een mobiel netwerk en geen persoonlijk bestanden meer bevat. Hierbij zal de
       Klant zich altijd moeten kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs.
9.5  De Klant verklaart dat KP niet aansprakelijk is voor eventuele communicatie via het toestel nadat deze is
       ingeruild.
9.6  De Klant verklaart dat het toestel naar behoren functioneert en voldoet aan alle redelijk te stellen eisen,
       waarbij normale gebruikssporen als limiet gelden.
9.7  Indien het nieuw gekochte Product wordt teruggenomen, zal indien beschikbaar het oorspronkelijke
       toestel worden teruggegeven of indien die niet lang voorradig is de inruilwaarde van het Product worden  
       terugbetaald in de vorm van een tegoedbon.
                                                                              4.
 
Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand
 
Artikel 11.  Algemeen
11.1  Indien bepalingen uit de algemene voorwaarden strijdig zijn met hetgeen bepaald in de artikelen 12 tot
         en met 14 zullen de laatst genoemde gelding hebben boven de overige bepalingen indien een    
         Overeenkomst op afstand gesloten wordt.
 
Artikel 12.  De  Overeenkomst
12.1  Een Overeenkomst op afstand komt tot stand nadat KP dit middels electronische  verzendmogelijkheden 
         en/of schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd, dan  wel op het moment dat een bestelling wordt    
         geleverd en geaccepteerd door de Klant, indien dit eerder  plaatsvindt.
12.2  De door KP opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 
Artikel 13.  Levering
13.1  Na het tot stand komen van een Overeenkomst op afstand zal KP de bestelde Producten zo spoedig  
         mogelijk aan de Klant toezenden.
13.2  Indien Producten niet direct uit voorraad leverbaar zijn, zal KP een nadere leveringstermijn opgeven.
         Indien KP de bestelde Producten niet binnen dertig dagen na het tot stand komen van een
         Overeenkomst op afstand heeft geleverd, heeft een Consument recht om de Overeenkomst op afstand
         kosteloos te ontbinden.
 
Artikel 14.  Ontbinding
14.1  Nadat een Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, kan een Consument deze binnen veertien
         (14) dagen na ontvangst van de Producten kosteloos ontbinden.
14.2  In geval van ontbinding als omschreven in artikel 14.1 dient de Consument dit  vòòraf aan KP schriftelijk  
          te melden, niet vooraf  aangemelde  producten worden  geweigerd, en de bestelde Producten in orginele   
         verpakking retour  te zenden aan KP, waarna KP het  door de Consument betaalde  factuurbedrag
         binnen dertig (30)  dagen zal restitueren aan de Consument.
14.3  Het recht van ontbinding binnen de in artikel 14.1 gestelde termijn kan niet worden uitgeoefend door een
         Bedrijf. Eveneens kan een Consument geen aanspraak maken op dit recht indien de geleverde
         Producten naar persoonlijke voorkeur van de Consument zijn vervaardigd of indien de bestelde
         Producten naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen.
14.4  In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 14.3 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ook
         niet ontbinden indien het Product beschadigd is of een ander aan de Consument toe te rekenen gebrek
         vertoont.
 
 
 
                                                Aanvullende  voorwaarden reparatie
 
Artikel 15. Algemeen
 
15.1  Indien KP op enige wijze reparatie-werkzaamheden uitvoert voor de Klant, zowel betaald als om niet, zijn  
         de voorwaarden in de artikelen 15 tot en met 17 van toepassing. De voorwaarden in dit artikel zijn ook
         van toepassing indien derden de Reparatiewerkzaamheden in Opdracht van KP uitvoeren.
15.2  De artikelen 2 (Algemene bepalingen), 4 (De Overeenkomst), 5 (Betaling), 7 (Eigendomsvoorbehoud), 8
         (Aansprakelijkheid), 18 (Klachten) en 19 (Geschillen en toepasselijk recht) van deze algemene  
         voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden, met
         uitsluiting van de overige artikelen in deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 16  Uitvoering  van de dienst
16.1  KP behoudt zich het recht voor het verlenen van de Reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een  
         Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI- 
         nummer onleesbaar is gemaakt of is verwijderd. KP is eveneens gerechtigd de repartiewerkzaamheden
         niet uit te voeren of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van KP  
         om economische of technische redenen niet meer te repareren is.
 
                                                                       5.
 
16.2  De Reparatiewerkzaamheden worden aangeboden met betrekking tot alle Producten waarop KP volgens     
         de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien KP dit noodzakelijk acht kan een Product door
         worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische  
         reparatie. Eventuele vertraging die ontstaan als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden
         kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden.
16.3  Toegezegde termijnen waarbinnen KP het Product meent te retourneren aan de Klant zijn van
         indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
16.4  KP verleent een garantie van zestig (60) dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte
         materialen en de verrichte arbeid.
16.5  Vanaf het moment dat het Product gerepareerd is, dient de Klant zestig (60) dagen na kennisgeving
        daarover, het Product af te halen bij KP. Indien de Klant dit nalaat zal het eigendom van het Product
        overgaan op KP. KP is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door KP
        gemaakte kosten.
 
Artikel 17  Verpichtingen klant
17.1  De Klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn
         opgeslagen op het Product. KP is nimmer aansprakelijk voor de teloorgang van data en overige
         gegevens tijdens de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden.
17.2  De Klant dient de simkaart en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het Product voordat de Klant het 
         Product aanbiedt aan KP voor de uitvoering van Reparatiewerkzaamheden. De Klant is zelf
         verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die
         op het Product zelf is opgeslagen.
17.3  Door het afnemen van een Dienst verklaart de Klant dat hij/zij bekend is met het feit dat KP mogelijk
         fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden moet instellen
         om de Dienst uit te voeren.
17.4  In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.3 verklaart de Klant eveneens dat zij er mee bekend is dat
         door de uitvoering van de Dienst het Product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht,
         met als gevolg dat na de uitvoering van de Dienst het Product mogelijk geen verbinding kan maken het
         mobiele telefonienetwerk. De Klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die verbonden zijn aan het
         ontgrendelen van het Product voor rekening van de Klant komt.
 
 
                                                             Slotbepalingen
 
Artikel 18. Klachten
18.1  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de
         gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KP.
18.2  Bij KP ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum
         van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
         KP binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
         indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
18.3  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
         de geschillenregeling.
18.4  Op de website staat vermeld hoe en waar klachten kunnen worden aangemeld.
 
Artikel 19.  Geschillen en toeppaselijk recht
19.1  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
         bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KP en de Klant in
         overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
         overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
         bepaling in acht worden genomen.
19.2  Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen
         in, deze voorwaarden zijn deze voor KP alleen bindend indien en voor zover deze door KP uitdrukkelijk
         schriftelijk zijn aanvaard.
 
 
 
                                                                             6.
 
19.3  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
19.4  Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op derden
         worden overgedragen indien KP hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
19.5  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KP partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.6  De Klant en KP zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minne proberen te
         schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
19.7  Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand welke online tot stand is gekomen, zal de  
         Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten van de Klant.
19.8  De geschillencommissie Thuiswinkel zal de klacht van de Klant enkel in behandeling nemen indien de
         Klant binnen bekwame zestig (60) dagen na ontdekking, zijn/haar klacht aan KP heeft voorgelegd. Een
         klacht dient binnen drie maanden na ontdekking aan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te
         worden.
19.9  Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechtbank in het
         arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, bij gebreke daarvan zal de      
          bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de
         Klant en KP.
 
 
Vanaf het moment dat het Product gerepareerd is, dient de Klant zestig (60) dagen na kennisgeving
        daarover, het Product af te halen bij KP. Indien de Klant dit nalaat zal het eigendom van het Product
        overgaan op KP. KP is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door KP
        gemaakte kosten.
 
Vanaf het moment dat het Product gerepareerd  is, zal KP het Product toezenden, de Klant  wordt daarover  vooraf  ingeilcht, bij ontvangstverzuim  van de Klant, zal het Product overgaan op KP, KP is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door KP gemaakte  kosten